• شیراز شهرک آرین پارک علم و فناوری

نصب ترانس  ۴۰۰KVA با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون تومان جهت تغذیه کوره خلا