• شیراز شهرک آرین پارک علم و فناوری

بازسازی بسکت پرایمری و سکندری واحد آسک