• شیراز شهرک آرین پارک علم و فناوری

پداستان یاتاقان GEF5