• شیراز شهرک آرین پارک علم و فناوری

بازسازی اساسی سوخت پاش واحد آسک