• شیراز شهرک آرین پارک علم و فناوری

مراحل بازسازی