• شیراز شهرک آرین پارک علم و فناوری
جوشکاری لب به لب خط درز ورق
سوراخکاری ورق درپوش قسمت ورودی لاینر
بدنه لاینر پس از ایجاد ناخنی
ایجاد ناخنی روی بدنه لاینر
ساخت سیل فلزی
مونتاژ قسمتDome روی بدنه لاینر
مونتاژ درپوش و رینگ قسمت ورودی
مونتاژ قسمت نگهدارنده روی بدنه لاینر
جدا کردن قسمت تخریب شده
مونتاژ سیل فلزی روی بدنه لاینر
لاینر کامل شده نهایی